Tuesday, December 16, 2014

More Human, More DivineHomily
December 17, 2014

Ang Unang Pagbasa kabahin sa gitawag nato nga “Panalangin ni Jacob” (The Blessings of Jacob). Gipatawag ni Jacob ang iyang mga anak ug giingnan: “Pagtigum kamo, ug patalinghugi ninyo, mga anak ni Jacob; Ug magpatalinghug kamo sa inyong amahan nga si Israel” (Gen. 49:2). Atong ma-obserbahan nga ang panalangin nga gihatag ni Jacob sa iyang mga anak, ilabi na kang Judah, nga karon atong nadungog, nagdala usab ug usa ka panagna (prophecy).

Panalangin nga nahimong panagna, kining tanan hingpit nga natuman diha kang Kristo. Tulo ka mga panalangin-nga-panagna (blessing-prophecy) nga natuman diha kang Kristo:

a)      “Pagadayegon ka sa imong mga igsoong lalake: Ang imong kamot anha sa liog sa imong mga kaaway; Ang mga anak sa imong amahan managyukbo kanimo” (Gen. 49: 8). Natuman kini sa panahon ni David, kaliwat ni Judah nga maoy naghari sa Israel sulod sa 40 ka tuig. Gibuntog ni David ang tanang mga kaaway sa Israel ug giyukboan siya sa mga hari sa yuta sa Canaan. Apan si Hesus ang kahingpitan sa katumanan niining maong panagna. Gibuntog Niya ang kaaway sa tanan (the ultimate enemy): ang sala. “At the name of Jesus, every knee shall bend in the heavens and on earth, and under the earth” (Phil. 2: 10).

b)     “Si Juda itoy sa leon… nga nagtikotkot siya, ug milukso siya ingon sa leon, Ug mao kini ingon sa leon nga baye. Kinsa ang magapukaw niini?” (Gen. 49: 9). Ang leon mao ang hari sa mga mabangis nga mga mananap. He is the terror of the forest when he roars – the Lion King. Kung makatangag siya ug biktima, walang mangahas mokalaban kaniya. By this it is foretold that the tribe of Judah should become very formidable, and should not only obtain great victories but should peaceably enjoy what was got by those victories. Judah is compared not to a lion rampant, always raging but to a lion couching, enjoying the satisfaction of his success. Usa ka Leon nga nagtamasa (enjoying) sa iyang kadaugan. Kining tanan natuman diha kang Hesus. Sa basahon sa Gipadayag (5:5), si Hesus gitawag nga “Leon sa Banay ni Judah”.

c)  “Ang cetro sa gahum dili pagakuhaon kang Juda, Hangtud nga moabut si Shilo; Ug maiya ang pagka-masinulondon sa mga katawhan” (Gen. 49: 10). Tinood man, wala gayod makuha gikan sa banay ni Judah ang pagkapangulo sa Israel hangtod nga natawo si Hesus, kaliwat ni David, kaliwat ni Judah.


Sa atong Ebanghelyo, gisubay ni San Mateo ang kaliwat ni Hesus. Importante kaayo alang sa mga Judio ang pagsubay sa ilang kagikan. For the Jews, knowing or tracing their genealogies is very important because these are proofs of their belongingness to the chosen people of God, Israel. Buot ni Mateo ipakita nga si Hesus mao ang katumanan sa mga blessings-prophecy ni Jacob.

Unsa man ang mga pagtulun-an nga atong makutlo gikan niining maong kagikan (genealogy) ni Hesus? Adunay tulo:

1)      God is faithful to His promise. Ang tawo mamahimo pang dili motuman sa iyang saad; apan ang Diyos makanunayon. Pipila na ka henerasyon ang milabay, apan gituman gihapon Niya ang iyang panaad pinaagi kang Jacob. Kita kaha: faithful ba kaha kita sa atong mga panaad sa Ginoo?

2)      God can write straight with crooked lines. Most of the time, we put obstacle to God’s grace with our infidelities and sinfulness. But God even uses our failures, sins and weaknesses as instruments to show us His mercy. Nakita nato kini sa family tree ni Kristo. The Gospel makes no effort to “sanitize” his origins, or the members of his immediate family. There are FOUR women with defects mentioned: Tamar, Rahab, Ruth, and Bathsheba.

·        The story of Tamar is a story of incest. Tamar was the daughter-in-law of Judah with whom she slept because Judah’s sons could not give her children.
·        Rahab’s is a story of a prostitute, not even a Jew, who protected the spies of Israel as they were preparing to demolish her city, Jericho. As a result of her sacrifice, she and her family were protected.
·        Ruth’s story is that of fidelity of a woman who did not belong to God’s people.
·        Bathsheba’s story is that of infidelity.

Despite these defects, God still realizes His plan. If God accepts all our defects and still continues to do good to us, to bless us and to do good to others through us, how can we not tolerate the defects of others and continue to do good despite the fact that we see their defects?

3)      Jesus fully entered our human condition, with all its virtues and vices. Si Hesus tinood nga Diyos ug tinood nga tawo. When He fully accepted and embraced the human nature, the Son of God really did become one of us except sin. And, if Jesus was totally incarnated in the world so that he could communicate the message of God’s love to the world, then we, too, must be totally incarnated. As St. Josemaria said: “In order to become more divine, we have to become more human”. If we think that, in order to be true to Jesus, we have to separate ourselves from a material and sinful world, we are not true to our calling. We cannot be the “salt” of the earth, unless we are fully inserted into it. But we can do that only when we also fully identify with the values and concerns of the Kingdom of God. Otherwise we are salt without taste.

Let us ask the Blessed Virgin Mary to help us remain faithful to God despite our “crooked lines”. As we venerate the Sacred Humanity of Jesus, may we learn to become more human, so as to become more divine. Amen.

Monday, December 15, 2014

Sa Kristohanong kinabuhi, dili tanang naghayag, nagsigaHomily
(December 16, 2014 Misa de Gallo)

Misa de Gallo na usab. Siyam ka kaadlawon nga gikahinaman sa kadaghanan. Pipila na usab ka mga body clock nga manga-usab. Inigkahuman sa siyam ka buntag, sip-on ug ubo. Sa mga batan-on, nindot ni nga higayon kay diri ka kakita ug mga natural beauty. Pipila kaha ka mga pangandoy or wishes ang matuman karong tuiga.

Salamat, Misa de Gallo, kay daghan mig pasahero (hunahuna sa mga traysikad drivers). Salamat, Misa de Gallo, daghang mamahaw karon diri sa McDo o kaha diha sa Jolibee. Lain-laing klase sa mga tawo, magkalahi ang tan-aw ug epekto sa Misa de Gallo sa ilang kinabuhi. Pero mao na kini ang atong nakasanayan. Mao ni ang gitawag nga “lifestyle faith” – atong nakasanayan nga kinabuhi sa pagtoo: Misa de Gallo tradition.

Apan sa atong Unang Pagbasa karon, ang “lifestyle faith” nga atong nadunggan lahi. Si Propeta Isaias naghisgot nga ang tinood nga pagkinabuhi sa pagtoo (lifestyle faith) mao ang pagpuyo niini daw sa pagtukaw (vigil). Believers must live every day as if the Lord is coming today! Magkinabuhi kita sa atong pagtoo sa pamaagi nga murag nagtukaw kay anytime moabot na ang Ginoo.

Mao kini ang unang kahulugan sa Misa de Gallo: nangmata kita’g kaadlawon aron magtukaw. Lami pa unta ikatulog, apan kinahanglang momata. Ug bahala’g wa’y kaligo, hilam-os lang, hala adto sa simbahan kay magtukaw alang sa pag-abot sa Ginoo.

Ang nakanindot kay matag kaadlawon, dili gayod useless ang pagtukaw: moabot ang Ginoo diha sa dagway sa pan ug sa bino ug musulod sa atong kalag ug kasingkasing…makighiusa kanato. Mao kini ang “lifestyle faith” natong mga Katoliko: we live our faith every day as is the Lord is coming today!

Kung naghunahuna ka nga si Kristo muabot sa imong kinabuhi matag adlaw diha sa Eyukaristiya, diha sa presensya sa imong isigkaingon, silingan, mga nagkinahanglan, etc., unsaon man nimo pagpuyo ang imong pagtoo? Ang Ebanghelyo karon naghatag kanato ug clue.

Not all that shine, burn

Sa Ebanghelyo, gilarawan (describe) ni Kristo si Juan nga Magbubunyag isip usa ka “lampara” o suga nga nagdilaab ug naghayag (“burning” and “shining”). Unsa man ang nauna: “burning” then “shining” or “shining” then “burning”. Maka-ingon siguro ka nga pareho ra man na, Father.
Kung ang gipasabot lamang usa ka kahoy nga nagsiga unya naghayag, pareho lang. Apan kung ang gipasabot ang atong kinabuhi sa pagtoo or lifestyle faith, adunay kalahian: sa espirituhanong kinabuhi, dili tanang naghayag, nagsiga (not all that shine, burn). Sumala pa ni San Bernardo:

“John was a burning and shining light. It does not say, shining and burning, because the brightness of John sprang from his fervour, not his fervour from his brightness. For there are some who do not shine because they burn, but rather burn in order that they may shine.” But there are those who shine yet do not burn… they “do not burn with the spirit of charity, but with the love of vanity”.

Ingon ni San Bernardo, adunay mga tawo nga nagpuyo sa pagtoo nga nagpasikat lang (shining) apan wala nagdilaab (burning). Mamahimong aktibo kaayo diha sa mga kalihukan sa Simbahan ug nakita sa tanan ang ilang gipamuhat o achievement. Apan kung tan-awon nato ang sulod, walay kainit, walay nagdilaab.

There are Christians who may be shining but not burning in their spiritual life. But Christ tells us today to be like John who is a “burning and shining lamp”. Jesus is telling us to “burn first with the zeal and love of God” before we can “shine as examples to others”.

Unahon usa nato ang pagdilaab diha sa gugma sa Ginoo: kining sakripisyo nga atong gihimo sa pagmata ug sayo aron pagsimba, kung ato kining gihimo tungod sa gugma sa Diyos, sa ato pa NAGDILAAB KITA SA GUGMA SA GINOO. Apan kung gihimo lamang nato kini tungod sa tradisyon, nakasanayan na, o kaha kay nagsimba pud ang crush, murag NAGHAYAG KITA APAN WALA NAGSIGA.

Unsay mahitabo kung “naghayag” lamang apan wala “nagsiga”? If we only “shine” out of vanity, but we are not “burning” inside with God’s love, we get burned out. Muabot ang higayon nga mawad-an kita’g kadasig sa pagbuhat ug maayo, sa pag-alagad sa katilingban o kaha sa pagtagad sa mga nanginahanglan.

Mahisama kita sa mga “Christmas lights” nga naghayag apan walay tinood nga pagdilaab sa sulod. Christmas lights just shine, but they don’t burn inside. Nindot lamang tan-awon sa mga mata apan walay hustong kainit nga makapadilaab.

Ang tinood nga kristiyano sama kang Juan. This is the lifestyle faith of every Christian: “We must burn first with the love of God; then, we shine as good examples to others”. May the Blessed Virgin Mary help us so we keep on “burning” and “shining” in our lifestyle faith. Amen.

"Sacerdotes, 'consagrados en la Verdad'"

Estar inmersos en la Verdad, en Cristo, de este proceso forma parte
la oración, en la que nos ejercitamos en la amistad con Él y aprendemos a
conocerle: su forma de ser, de pensar, de actuar. Rezar es un caminar en
comunión personal con Cristo, exponiendo ante Él nuestra vida cotidiana,
nuestros logros y nuestros fracasos, nuestras fatigas y nuestras alegrías -es un
simple presentarnos a nosotros mismos ante Él. Pero para que esto no se
convierta en un autocontemplarse, es importante que aprendamos continuamente a
rezar rezando con la Iglesia.