Tuesday, December 16, 2014

More Human, More DivineHomily
December 17, 2014

Ang Unang Pagbasa kabahin sa gitawag nato nga “Panalangin ni Jacob” (The Blessings of Jacob). Gipatawag ni Jacob ang iyang mga anak ug giingnan: “Pagtigum kamo, ug patalinghugi ninyo, mga anak ni Jacob; Ug magpatalinghug kamo sa inyong amahan nga si Israel” (Gen. 49:2). Atong ma-obserbahan nga ang panalangin nga gihatag ni Jacob sa iyang mga anak, ilabi na kang Judah, nga karon atong nadungog, nagdala usab ug usa ka panagna (prophecy).

Panalangin nga nahimong panagna, kining tanan hingpit nga natuman diha kang Kristo. Tulo ka mga panalangin-nga-panagna (blessing-prophecy) nga natuman diha kang Kristo:

a)      “Pagadayegon ka sa imong mga igsoong lalake: Ang imong kamot anha sa liog sa imong mga kaaway; Ang mga anak sa imong amahan managyukbo kanimo” (Gen. 49: 8). Natuman kini sa panahon ni David, kaliwat ni Judah nga maoy naghari sa Israel sulod sa 40 ka tuig. Gibuntog ni David ang tanang mga kaaway sa Israel ug giyukboan siya sa mga hari sa yuta sa Canaan. Apan si Hesus ang kahingpitan sa katumanan niining maong panagna. Gibuntog Niya ang kaaway sa tanan (the ultimate enemy): ang sala. “At the name of Jesus, every knee shall bend in the heavens and on earth, and under the earth” (Phil. 2: 10).

b)     “Si Juda itoy sa leon… nga nagtikotkot siya, ug milukso siya ingon sa leon, Ug mao kini ingon sa leon nga baye. Kinsa ang magapukaw niini?” (Gen. 49: 9). Ang leon mao ang hari sa mga mabangis nga mga mananap. He is the terror of the forest when he roars – the Lion King. Kung makatangag siya ug biktima, walang mangahas mokalaban kaniya. By this it is foretold that the tribe of Judah should become very formidable, and should not only obtain great victories but should peaceably enjoy what was got by those victories. Judah is compared not to a lion rampant, always raging but to a lion couching, enjoying the satisfaction of his success. Usa ka Leon nga nagtamasa (enjoying) sa iyang kadaugan. Kining tanan natuman diha kang Hesus. Sa basahon sa Gipadayag (5:5), si Hesus gitawag nga “Leon sa Banay ni Judah”.

c)  “Ang cetro sa gahum dili pagakuhaon kang Juda, Hangtud nga moabut si Shilo; Ug maiya ang pagka-masinulondon sa mga katawhan” (Gen. 49: 10). Tinood man, wala gayod makuha gikan sa banay ni Judah ang pagkapangulo sa Israel hangtod nga natawo si Hesus, kaliwat ni David, kaliwat ni Judah.


Sa atong Ebanghelyo, gisubay ni San Mateo ang kaliwat ni Hesus. Importante kaayo alang sa mga Judio ang pagsubay sa ilang kagikan. For the Jews, knowing or tracing their genealogies is very important because these are proofs of their belongingness to the chosen people of God, Israel. Buot ni Mateo ipakita nga si Hesus mao ang katumanan sa mga blessings-prophecy ni Jacob.

Unsa man ang mga pagtulun-an nga atong makutlo gikan niining maong kagikan (genealogy) ni Hesus? Adunay tulo:

1)      God is faithful to His promise. Ang tawo mamahimo pang dili motuman sa iyang saad; apan ang Diyos makanunayon. Pipila na ka henerasyon ang milabay, apan gituman gihapon Niya ang iyang panaad pinaagi kang Jacob. Kita kaha: faithful ba kaha kita sa atong mga panaad sa Ginoo?

2)      God can write straight with crooked lines. Most of the time, we put obstacle to God’s grace with our infidelities and sinfulness. But God even uses our failures, sins and weaknesses as instruments to show us His mercy. Nakita nato kini sa family tree ni Kristo. The Gospel makes no effort to “sanitize” his origins, or the members of his immediate family. There are FOUR women with defects mentioned: Tamar, Rahab, Ruth, and Bathsheba.

·        The story of Tamar is a story of incest. Tamar was the daughter-in-law of Judah with whom she slept because Judah’s sons could not give her children.
·        Rahab’s is a story of a prostitute, not even a Jew, who protected the spies of Israel as they were preparing to demolish her city, Jericho. As a result of her sacrifice, she and her family were protected.
·        Ruth’s story is that of fidelity of a woman who did not belong to God’s people.
·        Bathsheba’s story is that of infidelity.

Despite these defects, God still realizes His plan. If God accepts all our defects and still continues to do good to us, to bless us and to do good to others through us, how can we not tolerate the defects of others and continue to do good despite the fact that we see their defects?

3)      Jesus fully entered our human condition, with all its virtues and vices. Si Hesus tinood nga Diyos ug tinood nga tawo. When He fully accepted and embraced the human nature, the Son of God really did become one of us except sin. And, if Jesus was totally incarnated in the world so that he could communicate the message of God’s love to the world, then we, too, must be totally incarnated. As St. Josemaria said: “In order to become more divine, we have to become more human”. If we think that, in order to be true to Jesus, we have to separate ourselves from a material and sinful world, we are not true to our calling. We cannot be the “salt” of the earth, unless we are fully inserted into it. But we can do that only when we also fully identify with the values and concerns of the Kingdom of God. Otherwise we are salt without taste.

Let us ask the Blessed Virgin Mary to help us remain faithful to God despite our “crooked lines”. As we venerate the Sacred Humanity of Jesus, may we learn to become more human, so as to become more divine. Amen.

Monday, December 15, 2014

Sa Kristohanong kinabuhi, dili tanang naghayag, nagsigaHomily
(December 16, 2014 Misa de Gallo)

Misa de Gallo na usab. Siyam ka kaadlawon nga gikahinaman sa kadaghanan. Pipila na usab ka mga body clock nga manga-usab. Inigkahuman sa siyam ka buntag, sip-on ug ubo. Sa mga batan-on, nindot ni nga higayon kay diri ka kakita ug mga natural beauty. Pipila kaha ka mga pangandoy or wishes ang matuman karong tuiga.

Salamat, Misa de Gallo, kay daghan mig pasahero (hunahuna sa mga traysikad drivers). Salamat, Misa de Gallo, daghang mamahaw karon diri sa McDo o kaha diha sa Jolibee. Lain-laing klase sa mga tawo, magkalahi ang tan-aw ug epekto sa Misa de Gallo sa ilang kinabuhi. Pero mao na kini ang atong nakasanayan. Mao ni ang gitawag nga “lifestyle faith” – atong nakasanayan nga kinabuhi sa pagtoo: Misa de Gallo tradition.

Apan sa atong Unang Pagbasa karon, ang “lifestyle faith” nga atong nadunggan lahi. Si Propeta Isaias naghisgot nga ang tinood nga pagkinabuhi sa pagtoo (lifestyle faith) mao ang pagpuyo niini daw sa pagtukaw (vigil). Believers must live every day as if the Lord is coming today! Magkinabuhi kita sa atong pagtoo sa pamaagi nga murag nagtukaw kay anytime moabot na ang Ginoo.

Mao kini ang unang kahulugan sa Misa de Gallo: nangmata kita’g kaadlawon aron magtukaw. Lami pa unta ikatulog, apan kinahanglang momata. Ug bahala’g wa’y kaligo, hilam-os lang, hala adto sa simbahan kay magtukaw alang sa pag-abot sa Ginoo.

Ang nakanindot kay matag kaadlawon, dili gayod useless ang pagtukaw: moabot ang Ginoo diha sa dagway sa pan ug sa bino ug musulod sa atong kalag ug kasingkasing…makighiusa kanato. Mao kini ang “lifestyle faith” natong mga Katoliko: we live our faith every day as is the Lord is coming today!

Kung naghunahuna ka nga si Kristo muabot sa imong kinabuhi matag adlaw diha sa Eyukaristiya, diha sa presensya sa imong isigkaingon, silingan, mga nagkinahanglan, etc., unsaon man nimo pagpuyo ang imong pagtoo? Ang Ebanghelyo karon naghatag kanato ug clue.

Not all that shine, burn

Sa Ebanghelyo, gilarawan (describe) ni Kristo si Juan nga Magbubunyag isip usa ka “lampara” o suga nga nagdilaab ug naghayag (“burning” and “shining”). Unsa man ang nauna: “burning” then “shining” or “shining” then “burning”. Maka-ingon siguro ka nga pareho ra man na, Father.
Kung ang gipasabot lamang usa ka kahoy nga nagsiga unya naghayag, pareho lang. Apan kung ang gipasabot ang atong kinabuhi sa pagtoo or lifestyle faith, adunay kalahian: sa espirituhanong kinabuhi, dili tanang naghayag, nagsiga (not all that shine, burn). Sumala pa ni San Bernardo:

“John was a burning and shining light. It does not say, shining and burning, because the brightness of John sprang from his fervour, not his fervour from his brightness. For there are some who do not shine because they burn, but rather burn in order that they may shine.” But there are those who shine yet do not burn… they “do not burn with the spirit of charity, but with the love of vanity”.

Ingon ni San Bernardo, adunay mga tawo nga nagpuyo sa pagtoo nga nagpasikat lang (shining) apan wala nagdilaab (burning). Mamahimong aktibo kaayo diha sa mga kalihukan sa Simbahan ug nakita sa tanan ang ilang gipamuhat o achievement. Apan kung tan-awon nato ang sulod, walay kainit, walay nagdilaab.

There are Christians who may be shining but not burning in their spiritual life. But Christ tells us today to be like John who is a “burning and shining lamp”. Jesus is telling us to “burn first with the zeal and love of God” before we can “shine as examples to others”.

Unahon usa nato ang pagdilaab diha sa gugma sa Ginoo: kining sakripisyo nga atong gihimo sa pagmata ug sayo aron pagsimba, kung ato kining gihimo tungod sa gugma sa Diyos, sa ato pa NAGDILAAB KITA SA GUGMA SA GINOO. Apan kung gihimo lamang nato kini tungod sa tradisyon, nakasanayan na, o kaha kay nagsimba pud ang crush, murag NAGHAYAG KITA APAN WALA NAGSIGA.

Unsay mahitabo kung “naghayag” lamang apan wala “nagsiga”? If we only “shine” out of vanity, but we are not “burning” inside with God’s love, we get burned out. Muabot ang higayon nga mawad-an kita’g kadasig sa pagbuhat ug maayo, sa pag-alagad sa katilingban o kaha sa pagtagad sa mga nanginahanglan.

Mahisama kita sa mga “Christmas lights” nga naghayag apan walay tinood nga pagdilaab sa sulod. Christmas lights just shine, but they don’t burn inside. Nindot lamang tan-awon sa mga mata apan walay hustong kainit nga makapadilaab.

Ang tinood nga kristiyano sama kang Juan. This is the lifestyle faith of every Christian: “We must burn first with the love of God; then, we shine as good examples to others”. May the Blessed Virgin Mary help us so we keep on “burning” and “shining” in our lifestyle faith. Amen.

Saturday, September 6, 2014

Exercising Christian charity through fraternal correctionHomily: 23rd Sunday in O.T.

We are familiar with the Filipino saying: “Wala ka ngang ginawang masama, wala ka rin namang kabutihang nagawa”. It points out to two things that we must avoid: (1) the sin of omission (of not doing the good that we must do when given the opportunity); and (2) the wrong notion of Christian charity (that is, the “mind-your-own-business” morality, wag makialam sa buhay ng iba, kahit na nakikita mong mali na ang ginagawa nila).

We may think that for as long as we don’t hurt anybody, okay lang: we are still exercising Christian charity. But charity is more than just to avoid causing pain or hurt to our neighbors. Christian charity is actively doing what is good for our neighbor. This, in a nutshell, is what the Church reminds us today through our readings.

How deep is your concern for your neighbor? What good things are you willing to do to show them your charity? Let us reflect on our readings to find out what the Church suggests we must do to exercise Christian charity, that is, fraternal correction. (Fraternal correction is here taken to mean the admonishing of one's neighbor by a private individual with the purpose of reforming him or, if possible, preventing his sinful indulgence.)

In the First Reading, the Lord warns us against a sin of omission: that of not giving fraternal correction to a brother or sister who is wrong. The Prophet Ezequiel says: “If I tell the wicked man that he shall surely die, and you do not speak out to dissuade him from his way, he shall die for his guilt, but I will hold you responsible for his death”. Mortal sin is called “mortal” because it brings death to the soul: the soul is deprived of God’s grace which is its life.

Sometimes, we are afraid or ashamed of telling a friend, a brother or a sister that what they are doing is a mortal sin because it might hurt them. We prefer not to tell them that cohabitation (living together without marriage) is mortal sin, that masturbation is mortal sin, etc. because they might get hurt. Our fear of hurting their pride hinders us from giving them fraternal correction, from showing Christian charity. The Lord says: “they shall die for their guilt – mortal sin – but I will hold you responsible for it” (sin of omission). He is saying, “If you really are concerned for your neighbor, then, try your best to warn them of their wicked deeds. Motivate them to soften their hearts and to listen to God’s voice” (as we prayed in the Responsorial Psalm). Now, that’s authentic Christian charity!

In the Second Reading, St. Paul exhorts the Romans and us, today, to follow the command of the Lord to “love one another for the one who loves another has fulfilled the law”. All the commandments are summed up in the law of Christian charity. “Love does no evil to the neighbor; hence, love is the fulfillment of the law”.

We should not let our zeal and our love for the law hinder us from fulfilling the law of love. Our eagerness to follow the norms in school, in the office, in our community, should not make us neglect the most fundamental law: the law of charity. It should not make us so stiff and tough in our dealings with others and forget that the law is basically fulfilled whenever we show charity to them. The law is there for correctional purposes only. What really matters is charity.

This is exactly what Jesus wants us to understand in the Gospel today. He is saying that we must do fraternal correction in a loving way. “If your brother sins against you, go and tell him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother over. If not, take one or two others along with you… If he refuses to listen to them, tell the Church…” Three steps to a fruitful and loving dialogue: (1) truthful confrontation; (2) sincere communication, and (3) loving compassion.

Truthful confrontation must be done by distinguishing clearly the person from the evil deeds he/she has done. To distinguish person from action is not easy because our immediate tendency is to identify both. But Christian charity demands that we condemn the evil action but that we have compassion for the person. The evil action cannot be undone anymore. But the person who committed it can still be converted.

Sincere communication demands that we tell the person that his action is wrong, not because it goes against our self-interest. We do fraternal correction not just because we are offended but because the person has committed an objectively wrong action that offends God. We correct the person’s behavior because it degrades him. But we must be sincere enough to ensure that fraternal correction is not done for our personal interest.

Lastly, loving compassion must be the motive of our fraternal correction. It is harder to give correction than to receive one. That is why it is an authentic manifestation of Christian charity to give fraternal correction: because it is hard to do but it does so much good to our neighbor.

May we learn to make good use of this very Catholic way of loving in our efforts to live to the fullest the virtue of Christian charity. May the Blessed Virgin Mary help us to be courageous enough to exercise Christian charity through fraternal correction. Amen.
Thursday, June 26, 2014

“You will find rest”


Solemnity of the Sacred Heart of Jesus
Homily, June 27, 2014

 St. Augustine’s famous saying summarizes the natural longing of the human heart: “You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you.” Jesus, true God and true man, who loves us with a human heart, knows very well the desires of our hearts. He is not indifferent to what we need, to what we seek, and to what burdens us.

That is why, on this Solemnity of the Sacred Heart of Jesus, our Lord invites us: “Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden light.”


Notice how Jesus assures us twice that in Him we will find rest: “I will give you rest…and you will find rest for yourselves.” But in order to find the rest that our heart longs for, our Lord invites to do three things. Three steps to find rest in the Sacred Heart of Jesus: “come to me”, “take my yoke” and “learn from me”.

“Come to me”: This is an invitation to establish an intimate friendship with Him and to consider Him the center of our thoughts, words and actions. Why does Jesus invite us to come to Him? Because oftentimes we come to the wrong persons and things whenever we have problems and troubles in life. When overburdened by life’s struggles, to whom do you go? To alcohol? To Facebook? To your barkadas who give you bad influence?

Why not come and spend some time in front of the Blessed Sacrament? Pour out your troubles to Jesus in prayer. Tell Him your concerns. St. Peter, in his First Letter, assures us: “Give all your worries and cares to God, for he cares about you” (1 Pe 5: 7). I tell you out of my experience: it works!

But in order to do this, you have to believe first that Jesus is present in the Blessed Sacrament. Whenever I see people entering the Blessed Sacrament chapel and fixing their eyes on Jesus who is really present in the form of bread on the monstrance, I am amazed at the greatness of their faith. We need to have that child-like faith and trust that Jesus remains with us in the form of bread. Only then can we really come to Him and find our rest.

“Take my yoke”: Oftentimes, what hinders people from coming to Jesus is the thought that when they do, Jesus would give them burdens and yoke that they cannot carry. Some people are afraid to follow Jesus because they think He is very demanding. They think: “If I decide to follow Jesus, I’ll have to give up this vice or that bad habit. I’ll have to give up ASB (alak, sugal, babae).” And they could not bear the thought that they’ll have to give up passing pleasures if they decide to take the yoke of Jesus.

Some young people, for instance, who may have heard the call of Jesus to priesthood or religious life, are afraid to “take the yoke” because they think if they do, they would be deprived of many enjoyable and pleasurable things. Well, they are wrong! St. John Paul II, in 2003 in Madrid, told us, young seminarians by then, “that it is worthwhile dedicating oneself to the cause of Christ and, out of love for him, devoting oneself to serving humanity. It is worthwhile to give one’s life for the Gospel and for one’s brothers and sisters!” There is joy in following Jesus. His yoke is easy and His burden is light because they are the ones that truly give us joy and peace: the rest for our soul.

Lastly, “learn from me”: Now, here’s the true meaning of the devotion to the Sacred Heart of Jesus: to be a devotee to the Most Sacred of Jesus means “to learn from Jesus”, that is, to transform our hearts into the heart of our Lord. This is why he said: “Learn from me, for I am meek and humble of heart”.

To be transformed into the heart of Jesus is to strive to think, to speak and to behave like Jesus, to love what Jesus loves, to desire what He desires. In a word, it means to be Christ-like. In the words of St. Josemaría Escrivá, Founder of Opus Dei, a way of sanctification through our ordinary works: “We all have to be ipse Christus — Christ himself. This is what Saint Paul commands in the name of God: Induimini Dominum Iesum Christum — put on the Lord Jesus Christ. Each one of us — you! — has to see how he puts on that clothing of which the Apostle speaks. Each one personally, has to sustain an uninterrupted dialogue with the Lord.” To learn from Jesus means to put on the Lord Jesus Christ!

My brothers and sisters, on this Solemn Feast of the Sacred Heart of Jesus, may we truly find rest to our souls by coming closer to Christ, by accepting the yoke of Jesus and following it in our lives and by becoming alter Christus (other Christ) or ipse Christus (Christ Himself) to our brothers and sisters. Let us ask the Blessed Virgin to assist us in these struggles. Amen.

"Sacerdotes, 'consagrados en la Verdad'"

Estar inmersos en la Verdad, en Cristo, de este proceso forma parte
la oración, en la que nos ejercitamos en la amistad con Él y aprendemos a
conocerle: su forma de ser, de pensar, de actuar. Rezar es un caminar en
comunión personal con Cristo, exponiendo ante Él nuestra vida cotidiana,
nuestros logros y nuestros fracasos, nuestras fatigas y nuestras alegrías -es un
simple presentarnos a nosotros mismos ante Él. Pero para que esto no se
convierta en un autocontemplarse, es importante que aprendamos continuamente a
rezar rezando con la Iglesia.